Welcome to the blogspot of Melbourne writer, Elizabeth Jane

Welcome to the blogspot of Melbourne writer, Elizabeth Jane

Tuesday, July 31, 2012

Gwaith Cartref

Am ein gwaith cartref ni, ro'n ni'n gofyn i ysgrifennu am ein teulu ni - for our homework, we were asked to write about our family. Dyma fy nghwaith cartref i - here's my homework. Dw i'n sicr fy mod i wedi gwneud llawer o gamgymeriad - I am sure I have made lots of mistakes. Ond, mae rhaid i ni siarad Cymraeg yn ddrwg, cyn i ni gallu siarad Cymraeg yn dda - but we must speak Welsh badly before we can speak Welsh well.  

*

Fy Nheulu i

Symydodd fy nheulu i Awstralia pan ro'n i'n pump oed - my family moved to Australia when I was five years old - Mae fy mam i, Linda, a fy nhad i, David, a fy mrawd i, Ian, a fi - my mum, Linda, and my dad, David, and my brother, Ian, and me.

Ar ôl symydon ni, ro'n ni'n deulu niwcliar - after we moved, we were a nuclear family. Doedd dim modreb neu ewythrod gyda fi yn Awastralia - I didn't have aunts or uncles in Australia. Doedd dim cefndyr neu gyfnitheroedd neu hen rieni gyda fi chwaith - I didn't have cousins or grandparents either.

Ar y dechrau, roedd e'n anodd - in the beginning, it was difficult. Sut oedd Sion Corn yn mynd i ddod yn'r haf - how was Father Christmas going to come in the summer? Pam doedd y goed ddim yn gollwng ein dail nhw - why didn't the trees drop their leaves? Ond, dros y flynyddau, dysgon ni i garu Awstralia - but over the years we learned to love Australia.

Pan ro'n i'n pedwar ar bymtheg oed, ro'n i'n priodi i Andrew- when I was nineteen years old, I was married to Andrew (ie, dw i'n gwybod, rhy ifanc - yes, I know, too young). Ond dyn ni'n dal yn briod - but we are still married.

Mae pedwar plentyn gyda ni - dau mab a dwy ferch - we have four children - two sons and two daughters. Mae hena ddau plentyn yn briod - my two eldest children are married. Felly, am mab yng nghyfraith gyda fi - therefore I have a son in law. Andy yw ei enw e - his name is Andy. Mae merch nghyfraith gyda fi hefyd - I have a daughter in law too. Vanessa yw ei henw hi - Her name is Vanessa. Yn mis Ionawr, bydd fy mab ifanca yn priodi - In January my youngest son will marry. Bydd merch yng nghyfraith arall gyda fi - I will have another daughter in law.

Mae fy nhad i wedi marw nawr - my dad is dead now. Ond mae fy mam i yn fyw - but my mum is alive. Mae teulu mawr gyda hi nawr - she has a big family now. Teulu mawr Awstralian - a big Australian family. Dydy ein teulu ni ddim yn niwcliar nawr - our family isn't nuclear anymore.

No comments: